Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ TEATR NOWY IM. KAZIMIERZA DEJMKA W ŁODZI 

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

§1 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Nowy w Łodzi (zwany dalej „Teatrem”). 

Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce. 

§2

Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu. 

Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień. 

Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich. 

§3

Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu Teatru. 

Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. 

§4

Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. 

Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

Oświadczenie może zostać złożone także drogą elektroniczną na adres e-mail: bilety@nowy.pl albo w toku procedury elektronicznego nabywania Biletu, jeżeli ta procedura stwarza możliwość złożenia Oświadczenia. 

Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, odmawia złożenia Oświadczenia albo jeżeli Oświadczenie złożone przez taką osobę z wyprzedzeniem (w szczególności na zasadach, o których mowa w ust. 3) straciło aktualność do chwili wejścia takiej osoby do Teatru w związku z Wydarzeniem, taka osoba jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. 

Teatr udostępnia wzór Oświadczenia, m.in. za pośrednictwem strony internetowej Teatru. 

§5

Teatr udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu formularz (zwany dalej „Formularzem”), w którym taka osoba będzie uprawniona do podania wskazanych w Formularzu danych. 

Podanie danych, o których mowa w ust. 1 nie jest obligatoryjne, a służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym. 

Formularz będzie przechowywany przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia. 

§6

Teatr może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do Teatru. 

Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. 

§7

Na terenie Teatru należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu. 

Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic. 

Na terenie Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m. 

Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc. 

Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. 

§8

Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren Teatru będzie rozpoczynana 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i będzie kończona 15 minut przez rozpoczęciem Wydarzenia. 

Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. 

§9

Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc. 

Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr. 

Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 

Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc. 

Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi. 

§10

Uczestnicy Wydarzeń proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi. 

Widzowie są proszeni o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo. 

§11

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie. 

Regulamin obowiązuje 03.07.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 

 

[FM_form id="1"]