Regulamin

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTSTYCZNYCH

W TEATRZE NOWYM IM. K. DEJMKA W ŁODZI

1. ZASADY OGÓLNE.

 1. Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-402), ul. Zachodnia 93, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 20/94, posiadający numer NIP: 7240001801; numer REGON: 000279150, („Teatr”) jest samorządową (miejską) instytucją artystyczną, która prowadzi działalność w formie teatru i nie ma statusu przedsiębiorcy.
 2. Teatr, jako organizator wydarzeń kulturalnych, udostępnia prawo do udziału w tych wydarzeniach osobom, które posiadać będą ważny bilet (wejściówkę lub zaproszenie) na dane wydarzenie, który jest dokumentem upoważniającym do udziału w wydarzeniu osoby, która nim się posługuje, z ewentualnym obowiązkiem wykazania szczególnych uprawnień z tytułu korzystania z biletów w cenie promocyjnej lub ulgowej.
 3. Celem wejścia na salę widowiskową Teatru należy stawić się w miejscu wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem oraz okazać obsłudze wydarzenia bilet z nieoderwanym od biletu kuponem kontrolnym lub e-bilet na urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) oraz dokument upoważniający korzystania z biletów w cenie promocyjnej lub ulgowej lub okazać wejściówkę lub zaproszenie.
 4. Sprzedaż i dystrybucję biletów, jako dowodów upoważaniających do korzystania z usług kulturalnych, prowadzi Teatr poprzez kasy biletowe w budynku Teatru oraz on-line, z wykorzystaniem platformy zakupowej serwisu Bilety24.
 5. Dystrybucję wejściówek, jako dowodów upoważaniających do korzystania z usług kulturalnych, prowadzi Teatr poprzez kasy biletowe w budynku Teatru. Wejściówki (z wyłączeniem spektakli premierowych, specjalnych, sylwestrowych oraz gościnnych) sprzedawane na 15 minut przed spektaklem na wolne miejsca nienumerowane.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Widza.
 7. Bilety nabyte w Teatrze nie mogą być w żaden sposób utrwalane lub poddawane przeróbkom (kopiowanie, przerabianie, skanowane).
 8. Bilety/ wejściówki na wydarzenia kulturalne nie są dokumentami imiennymi, ale dokumentami na okaziciela i uprawniają do wstępu na wydarzenie te osoby, które okażą bilet/ wejściówkę obsłudze Teatru.
 9. Osoba zainteresowana usługą kulturalną Teatru zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej z Teatrem na korzystania z usługi kulturalnej, wg jednego ze sposobów zawarcia umowy, opisanych w Regulaminie.
 10. Złożenie Zamówienia w trybie zakupu biletu on-line, jak i zakup biletów w kasie biletowej, jak i odbiór wejściówki są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia Widza o wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu.
 11. Jeśli Widz nie wyraża zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z korzystania z usługi kulturalnej w Teatrze.
 12. Teatr jest administratorem danych osobowych Widzów. Teatr wykonuje obowiązki, o których mowa w 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez poprzez udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji pod adresem: https://nowy.pl/polityka-prywatnosci/.
 13. Z Teatrem można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanymi na stronie internetowej numerami jak i adresami kontaktowymi https://nowy.pl/kontakt/ w dni powszednie w godz. 8.00-16.00.

§ 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

 1. Widz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu Teatru.
 2. Rekomenduje się zakup biletów drogą elektroniczną, a przy płatności w kasie z wykorzystaniem rozliczeń bezgotówkowych.
 3. Widzowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad organizacji widowni:
  a) zajmowania miejsc wyznaczonych na bilecie lub – w uzasadnionych przypadkach – miejsc wskazanych przez obsługę widowni Teatru. Teatr zobowiązuje się, że w przypadku zaistnienia konieczności zmiany miejsca, zapewni miejsce tej samej lub wyższej kategorii,
  b) stosowania się do komunikatów i wskazówek obsługi widowni dotyczących przepływu publiczności.
 4. W Teatrze nie ma możliwości przechowania bagażu.
 5. W celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się widowni we foyer Teatru, Teatr w miarę możliwości będzie udostępniał Widzom widownię na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 6. W czasie przerw w czasie wydarzenia artystycznego preferowane będzie opuszczenie sali widowiskowej, celem jej przewietrzenia.
 7. W wydarzeniu kulturalnym nie może uczestniczyć Widz, który:
 8. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu lub innych uczestników wydarzenia, obsługi lub minia Teatru;
 9. nie stosuje się do warunków zwartej Umowy o świadczenie usługi kulturalnej.
 10. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie, zgodnie z danymi ujawnionymi stronie www. Teatru.
 11. Każdy Widz powinien na bieżąco zapoznawać się z treścią tych regulacji.

§ 3. REPERTUAR TEATRU.

 1. Teatr ogłasza na swojej stronie internetowej repertuar z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, o czym informuje na swojej stronie internetowej.

§ 4. ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH KULTURALNYCH W TEATRZE.

 1. Aby uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym w Teatrze jako Widz, należy posiadać dokument legitymujący do skorzystania z usługi w tym: zaproszenie, wejściówkę lub bilet oraz okazać ten dokument obsłudze wydarzenia.
 2. Bilety uprawniające do udziału w wydarzeniu kulturalnym Teatru można kupić:
  a) osobiście – w kasie Teatru (płatność gotówką lub kartą VISA, Mastercard, American Express);
  b) przez platformę zakupową on-line serwisu Bilety24 z wykorzystaniem okienka: „Kup bilet” umieszczonego przy każdym wydarzeniu na stronie www Teatru w zakładce „Repertuar”. Zasady zakupu biletów w tym trybie podane są w Regulaminie świadczenia usług elektronicznych (https://www.bilety24.pl/cms/regulamin).
 3. Można zarezerwować prawo do udziału w danym wydarzeniu kulturalnym, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, poprzez:
  a) zgłoszenie rezerwacji osobiście w kasie Teatru,
  b) zgłoszenie rezerwacji telefonicznie dzwoniąc na numer 42 636 05 92 (Kasa Teatru) oraz 42 630 20 86 (Biuro Organizacji Widowni i Reklamy)
  c) poprzez pocztę elektroniczną, zgłaszając rezerwację na adres: bilety@nowy.pl.
 4. Bilety zarezerwowane na wydarzenia odbywające się w Teatrze należy wykupić na podstawie systemowego potwierdzenia rezerwacji w terminie dwóch tygodni od dokonania rezerwacji, nie później niż na tydzień przed spektaklem, gdy rezerwacja została złożona w okresie krótszym niż 20 dni przed wydarzeniem. Nie dotyczy to terminów wskazanych przez pracownika przyjmującego rezerwację w trybie indywidualnych ustaleń.
  Płatności można dokonać osobiście w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Teatru podane w systemowym potwierdzeniu rezerwacji lub na stronie https://nowy.pl w zakładce „Kontakt”.
 1. Rezerwacja trwa do momentu jej opłacenia. Nie dotyczy to rezerwacji grupowych szkolnych i przedszkolnych, gdzie w terminie dwóch tygodni od systemowego potwierdzenia rezerwacji wymagane jest opłacenie puli min. 90% miejsc (w cenie biletu). W następstwie zapłaty generowane są bilety (grupowy A4 lub pojedyncze blankiety, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami) oraz dokument potwierdzający transakcję (paragon lub faktura, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami). Reszta miejsc z zarezerwowanej puli oczekuje na opłacenie w kasie do dnia spektaklu, zgodnie z rzeczywistym stanem osobowym. Bilet grupowy nie podlega zwrotowi ani korekcie.
  Nieopłacona rezerwacja biletów anulowana jest automatycznie: po dwóch tygodniach od momentu jej dokonania, ale nie później niż na tydzień przed terminem prezentacji spektaklu.
 1. Odbiór biletów w kasie Teatru odbywa się na podstawie numeru rezerwacji oraz imienia i nazwiska osoby rezerwującej. Bilety mogą być odbierane w kasie Teatru od wtorku do soboty w godzinach otwarcia kasy (tj. bez poniedziałków, niedziel i świąt państwowych wolnych od pracy) lub w dniu wydarzenia, nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Widza numeru rezerwacji osobie nieuprawnionej.
 2. Teatr nie przewiduje odrębnego miejsca do wydawania biletów z rezerwacji. Wydawanie biletów z rezerwacji odbywa się łącznie z obsługą sprzedaży biletów (jedna kasa biletowa) stąd zaleca się, aby Widz dokonał odbioru najpóźniej do 30 (trzydzieści) minut przed rozpoczęciem spektaklu.
 3. Faktura za bilety może być wystawiona wyłącznie na życzenie Widza, na osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów, po podaniu danych osobowych do faktury, takich jak: imię i nazwisko i adres, firma podmiotu, numer NIP, w terminie określonym przez odrębne przepisy. Faktura na osobę prywatną może być wystawiona na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów, ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT. Faktura VAT na firmę może być wystawiona w chwili sprzedaży biletów. Widz powinien o tym poinformować kasjera przed rozpoczęciem sprzedaży, a w przypadku płatności przelewem – przed dokonaniem przelewu. Po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, wystawienie faktury na firmę nie będzie możliwe.
 4. Sprzedaż biletów i wejściówek odbywa się według cennika dostępnego w kasie Teatru oraz na stronie: https://nowy.pl/bilety/. Wszystkie ceny biletów i wejściówek zawierają podatek VAT i podane są w
 5. Teatr sprzedaje bilety w cenach normalnych, ulgowych oraz specjalnych. Wysokość zniżki może być zmienna w zależności od repertuaru. Ceny biletów podawane są na stronie internetowej Teatru w zakładce „Bilety” oraz przy danej pozycji repertuarowej dla zakupów on-line (poprzez system sprzedaży Bilety24). Specjalne warianty cenowe dostępne są w sprzedaży kasowej oraz promocyjne z zastosowaniem kodów – dla zakupów on-line.
 6. Teatr sprzedaje wejściówki w cenach regularnych.
 7. Bilety ulgowe na wybrane przez Teatr wydarzenia przysługują: emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom, dzieciom (do 18 roku życia), uczniom i studentom (do 26 roku życia), pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych, członkom stowarzyszeń twórczych, z tym, że dla skorzystania ze zniżek koniecznym jest. legitymowanie się ważnym dokumentem uprawniającym do zniżki, ze względu na w.w. status.
 8. Bilety ze zniżką z tytułu uczestnictwa Teatru w programach zniżkowych, np. Karta Dużej Rodziny, przysługują osobom legitymującym się ważnym dokumentem uprawniającym do zniżki.
 9. Wysokość zniżki jest zmienna w zależności od repertuaru. Wysokość przyznanej zniżki podawana jest jako cena na biletu ulgowego przy każdej z pozycji repertuarowej.
 10. Uprawniania osób, które zakupiły bilety ulgowe lub ze zniżką z tytułu uczestnictwa Teatru w programach zniżkowych ustalane są w oparciu o ważny dokument uprawniający do ulgi / zniżki, który winien być okazany najpóźniej w chwili weryfikowania prawa wejścia na widownię przez biletera. W przypadku braku prawa do ulgi / zniżki, osoby zobowiązane są do dokonania w kasie stosownej dopłaty do ceny biletu normalnego lub nie zostaną wpuszczone na widownię, bez prawa zwrotu zapłaconej ceny biletu.
 11. W trakcie trwania spektaklu zabronione jest wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń.
 12. W czasie wydarzenia kulturalnego obowiązuje zakaz odbierania telefonów i obowiązuje nakaz ich wyciszenia, jak i nie prowadzenie głośnych rozmów, lub zachowania zakłócającego odbiór wydarzenia przez innych uczestników.
 13. W przypadku spóźnienia się Widza na wydarzenie grane na Małej Scenie, Widz nie zostanie wpuszczony na salę widowiskową i może nie uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym i wówczas nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny za niewykorzystany z tego tytuł bilet. W przypadku spóźnienia się Widza na wydarzenie grane na Dużej Scenie, Widz zostanie wpuszczony na salę widowiskową, jeżeli będzie taka możliwość, w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązany będzie do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę Teatru na balkonie, które może nie odpowiadać miejscu wskazanemu na bilecie i o powyższym decyduje obsługa wydarzenia. Jeśli Widz nie skorzysta z tej propozycji, Widz nie zostanie wpuszczony na salę widowiskową i może nie uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym i wówczas nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny za niewykorzystany z tego tytuł bilet.
 14. W przypadku okazania przez Widza biletu z oderwanym kuponem kontrolnym, Widz nie zostanie wpuszczony na salę widowiskową i nie może uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym i nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny za niewykorzystany z tego tytuł biletu.
 15. W przypadku niestawienia się Widza na wydarzenie, Widz nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny za niewykorzystany z tego tytuł bilet.
 16. W przypadku stawienia się Widza na wydarzenie w stanie wskazującym na pozostawanie pod wpływem środków zaburzających kontrolę (środków odurzających) lub zachowania się naruszającego zasady bezpieczeństwa, jak i zasady współżycia społecznego, Widz nie zostanie wpuszczony na salę widowiskową i nie może uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym i nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny za niewykorzystany z tego tytuł bilet.
 17. W przypadku odwołania wydarzenia, środki za bilet podlegają zwrotowi w pełniej kwocie w kasie lub na podany przez Widza rachunek bankowy, zaś warunkiem zwrotu środków jest okazanie w kasie oryginału biletu zakupionego w kasie lub przywołanie numeru zamówienia w przypadku zakupu biletu na platformie zakupowej serwisu Bilety24.

§ 5. ZWROT BILETÓW.

 1. Poprzez „Zwrot biletu” należy rozumieć rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy o usługę kulturalną zawartą w trybie zakupu biletu w kasie.
 2. Bilety zakupione z wykorzystaniem platformy zakupowej serwisu Bilety24, jak i bilety grupowe nie podlegają zwrotowi.
 3. Rozwiązanie Umowy o usługę kulturalną powoduje ze strony Teatru zwrot pieniędzy za bilet we wpłaconej przez Widza kwocie gotówką w kasie Teatru lub przelewem na rachunek bankowy podany przez Widza (przy czym w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną preferowana jest forma bezgotówkowa), zaś ze strony Widza utratę prawa uczestniczenia w wydarzeniu.
 4. Rozwiązanie Umowy o usługę kulturalną wymaga:
 5. zgody Teatru,
 6. wylegitymowania się przez Widza dowodem zakupu biletu (bilet wraz z paragonem lub bilety z fakturą),
 7. zachowania terminu do wystąpienia Widza na rozwiązanie umowy: co najmniej 7 dni przed datą wydarzenia
 8. Teatr nie prowadzi wymiany biletów, rozumianych jako zmiana rodzaju wydarzenia lub terminu wydarzenia, na inny niż widnieje na bilecie.

§ 6.  REKLAMACJE.

 1. Reklamacja może zostać złożona: pisemnie, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych adresowych: w Łodzi (90-402), ul. Zachodnia 93 na adres e-mail bilety@nowy.pl
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, (2) oczekiwanego sposobu rozpoznania reklamacji, (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Teatr.
 1. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Teatr może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Teatr.
 2. Teatr ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

§ 7.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

 1. Niniejszy § 7 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie klienta zawierającego Umowę o usługę kulturalną niebędącego konsumentem.
 2. Odpowiedzialność Teatru w stosunku do klienta, o którym mowa w ust.1, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu zakupu biletów, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez tego klienta w stosunku do Teatru, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy o usługę kulturalną lub niezwiązanych z Umową o usługę kulturalną. Teatr ponosi odpowiedzialność w stosunku do tego klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Teatrem a klientem, o którym mowa w ust.1, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Teatru.

§ 8. ZMIANA REGULAMINU.

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Teatr udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej, jak w § 9 pkt 1 oraz przy kasie biletowej.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z możliwości zakupu biletów, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej nowy.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie.
 3. Wszelkie umowy z Teatrem zawierane są w języku polskim.
 4. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 2022, poz. 1360 ze zm.).
 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 rok.