Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych jest Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź zwany w dalszej części „Teatr”.
Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
„ Zgoda ” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.nowy.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług.

II. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi konta, rejestracji konta, złożenia i realizacji zamówienia oraz udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, – podstawa prawna to przetwarzanie w celu zawarcia, wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jako niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
d) możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
e) świadczenia usług marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
marketingowych, które mogą polegać na:
a) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe,
b) kierowaniu newsletterów do Użytkowników, którzy udzielili Administratorowi zgody na ich otrzymywanie.
2. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji.

IV. KORZYSTNIE Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających różne profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram).
2. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o działalności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym przypadku jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki w mediach społecznościowych.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Fundamentalną zasadą jest, iż administrator przetwarza dane na czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia bądź do czasu wycofania wyrażonej zgody. Istnieje również możliwość, taka, iż przetwarzanie będzie trwało do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ale jedynie w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych będzie uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być również uzależniony od sytuacji, w której to przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia i obrony roszczeń lub, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane będą usuwane.

VI. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa :
1) Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, która wystąpi z takim wnioskiem;
2) Prawo do sprostowania danych – Administrator usuwa niezgodności lub błędy dotyczące danych osobowych, w razie potrzeby dokona niezbędnych poprawień bądź aktualizacji na wniosek osoby, której dane dotyczą;
3) Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych) – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać usunięcia danych, prawo to nie zawsze jest możliwe do realizacji przez Administratora;
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą;
5) Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą posiada między innymi prawo do przenoszenia danych od jednego administratora do drugiego administratora. Należy mieć na uwadzę, iż możliwość z korzystnia z tego prawa może być ograniczona poprzez problemy techniczne mające zarówno źródło u administratora obecnego jak i administratora, do którego dane mają być przeniesione;
6) Prawo sprzeciwu – prawo to polega na tym, iż osoba, której dane dotyczą będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
7) Prawo dostępu do informacji – prawo to polega na tym, że Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, osobie której dane dotyczą, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, jak również o zakresie posiadanych danych, potencjalnych odbiorcach danych, oraz wskazuje planowany termin usunięcia danych;
8) Prawo cofnięcia zgody – jeśli dojdzie do sytuacji, w której to przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
9) Prawo do złożenia skargi skargi – jeżeli, uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. TRYB I PROCES REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Posiadają Państwo prawo do złożenia wniosku realizacji praw podmiotów danych.
2. Wniosek można złożyć:
a) osobiście w siedzibie Administratora;
b) w formie pisemnej na adres: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93, 90-402, Łódź;
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@nowy.pl.
3. Wniosek powinien wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
a) prawo, z którego wnioskodawca chce skorzystać;
b) wskazanie właściwego procesu przetwarzania;
c) wskazanie celów przetwarzania żądania.
4. Administrator w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego określenia, zidentyfikowania osoby składającej wniosek.
5. Odpowiedź zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której to Administrator nie będzie w stanie zrealizować żądania osoby składającej wniosek w ciągu miesiąca, poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
6. Odpowiedź będzie udzielana w zależności od formy złożonego wniosku:
a) pisemnie, w siedzibie Administratora;
b) mailowo, na adres e-mail, z którego przesłano wniosek;
c) w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

VIII. ODBIORCY DANYCH

1. W związku z realizacją usług, dane osobowe mogą być przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w firmom informatycznym odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom realizującym płatności internetowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, firmom kurierskim (w związku z realizacją zamówienia).
2. Administrator na prawo również przekazać dane osób, które są przetwarzane właściwym organom państwowym którzy, posiadają podstawę prawną do przekazania im danych osobowych.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG ORAZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Teatr nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

X. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator wdraża odpowienie środki techniczne oraz organizacyjne aby przetwarzanie danych czyniło zadość wymaganiom obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony danych osobowych, w tym przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
2. Administrator podejmuje wszelkie możliwe oraz konieczne działania, nie tylko w stosunku do prowadzonej przez siebie działalności, ale również w stosunku do podmiotów przetwarzających tak aby i one zapewniały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe w imieniu i na rzecz Administratora.

XI. POLITYKA COOKIES

Aby czynić wymaganiom przepisów prawa, w tym ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź, przedstawia informację na temat stosowania przez Teatr plików cookies.
1. Teatr oświadcza, iż wykorzystuje na swojej stronie pliki cookies.
2. Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika korzystającego z danej strony internetowej.
3. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego wejścia na daną stronę internetową. Dzięki zapisaniu plików cookies w pamięci urządzenia użytkownika w każdym przypadku połączenia się użytkownika z daną stroną internetową strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.
4. Teatr wykorzystuje pliki cookies między innymi do :
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego.
5. Teatr oświadcza, że pliki cookies stosowane przez Stronę nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.
6. Teatr oświadcza, że korzystanie z jej Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z pomocą którego użytkownik korzysta ze Strony.
7. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies stosowanych przez Teatr.
8. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
9. Teatr na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,
b) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin,
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

XII. KONTAKT

W zakładce kontakt dostępne są wszelkie informacje dotyczące nawiązania kontaktu z Teatrem.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nowy.pl