Praca

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko
„oświetleniowiec – elektryk”
1. Stanowisko: oświetleniowiec – elektryk
2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
zakres obowiązków:
a) obsługa oświetlenia podczas prób, koncertów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych
b) montaż i demontaż urządzeń oświetleniowych;
c) odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym utrzymanie sprzętu elektryczno-oświetleniowego w należytym stanie technicznym i gotowości eksploatacyjnej;
d) konserwacja urządzeń elektrycznych;
e) obsługa i konserwacja rozdzielni niskiego napięcia;
f) drobne naprawy urządzeń elektrycznych.
g) obsługa multimediów
wymagania:
a) wykształcenie średnie kierunkowe;
b) uprawnienia SEP do 1 kV;
c) dyspozycyjność;
d) dobra organizacja pracy i terminowość;
e) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
wymagania dodatkowe:
a) znajomość systemów oświetleniowych i urządzeń oświetlenia sceny;
b) mile widziane doświadczenie przy obsłudze scenotechnicznej wydarzeń;
oferujemy:
a) umowę o pracę;
b) możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach;
c) pracę w kreatywnym i dynamicznym środowisku.
Termin nadsyłania aplikacji:
CV, należy wysłać na adres sekretariat@nowy.pl termin składania ofert do 5.10.2021.
Wymagane dokumenty:
1) CV zawierające informacje o wykształceniu, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe;
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach.
Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w niniejszej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Nowy im. K.Dejmka moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzonej rekrutacji”
Jeżeli chcą, aby Państwa CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Teatr Nowy im. K.Dejmka, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Nowy im. K.Dejmka moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę”.
Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO Państwa CV zostanie usunięte.
Klauzula informacyjna dla kandydata
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym – sekretariat@nowy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nowy.pl.
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu :
– przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Państwa udziałem obejmującego: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji (w zakresie kategorii danych wymaganych przez art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) oraz podjęciu działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Państwa udziałem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie (co nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem);
– po zakończeniu procesu rekrutacyjnego – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Państwem, a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów w szczególności podmiotom  świadczącym usługi IT, prawne, serwisowe.
5. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym jak i przyszłym (o ile Państwo wyrażą zgodę) procesie rekrutacyjnym będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończenia procesu rekrutacji.
6.  Mają Państwo prawo:
• dostępu do danych oraz ich kopii (art. 15 RODO);
• do sprostowania danych (art. 16 RODO);
• do usunięcia danych (art. 17 RODO);
• do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( art. 21 RODO);
• do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
• do wycofania zgody w dowolnym momencie – możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę dotyczącą przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy dojdzie do wycofania zgody przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Państwa zgodą.
7. Nie przekazujmy Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowych ani poza EOG.
8.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa lub wymaganymi przez Administratora, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kwestionariusz kandydata do pobrania:

 

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko:

Ślusarz

Wymagania:

  • Uprawnienia spawalnicze (kurs spawacza)
  • Umiejętność obsługi maszyn ślusarskich
  • Znajomość odczytywania projektów scenograficznych
  • Staranne wykonanie powierzonych do wykonania elementów dekoracji (praktyczna umiejętność obróbki metali)
  • Wykształcenie min. zawodowe
  • Doświadczenie w zawodzie ślusarza co najmniej 3 lata
  • Pracowitość, sumienność, odpowiedzialność rzetelność

Oferty prosimy składać drogą email na adres: sekretariat@nowy.pl
oraz kadry@nowy.pl w terminie do 17.09.2021.

Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w niniejszej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Nowy im. K.Dejmka moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzonej rekrutacji”
Jeżeli chcą, aby Państwa CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Teatr Nowy im. K.Dejmka, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Nowy im. K.Dejmka moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę”.
Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO Państwa CV zostanie usunięte.
Klauzula informacyjna dla kandydata
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym – sekretariat@nowy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nowy.pl.
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu :
– przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Państwa udziałem obejmującego: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji (w zakresie kategorii danych wymaganych przez art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) oraz podjęciu działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Państwa udziałem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie (co nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem);
– po zakończeniu procesu rekrutacyjnego – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Państwem, a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów w szczególności podmiotom  świadczącym usługi IT, prawne, serwisowe.
5. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym jak i przyszłym (o ile Państwo wyrażą zgodę) procesie rekrutacyjnym będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończenia procesu rekrutacji.
6.  Mają Państwo prawo:
• dostępu do danych oraz ich kopii (art. 15 RODO);
• do sprostowania danych (art. 16 RODO);
• do usunięcia danych (art. 17 RODO);
• do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( art. 21 RODO);
• do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
• do wycofania zgody w dowolnym momencie – możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę dotyczącą przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy dojdzie do wycofania zgody przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Państwa zgodą.
7. Nie przekazujmy Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowych ani poza EOG.
8.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa lub wymaganymi przez Administratora, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kwestionariusz kandydata do pobrania:

 

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zakres obowiązków

* obsługa kadrowo-płacowa
* prowadzenie akt osobowych, dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* prowadzenie pełnej ewidencji kadrowo-płacowej,
* nadzorowanie terminowości przeprowadzania szkoleń BHP i wykonywania badań lekarskich,
* sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników, zaświadczeń Z-3, RP-7,
* naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie umów cywilnoprawnych,
* sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, korekt i sprawozdań do ZUS, PPK, GUS,
* przygotowywanie zestawień, analiz i raportów dotyczących kwestii kadrowo-płacowych.

Wymagania

* wykształcenie średnie lub wyższe,
* doświadczenie na podobnym stanowisku (3 lata)
* bardzo dobra znajomość prawa pracy, płac, przepisów podatkowych oraz ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
* znajomość programu kadrowo-płacowego Symfonia,
* znajomość programu Płatnik,
* obsługa komputera (MS Office),
* samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy własnej.

CV prosimy składać drogą emaliową na adres: ksiegowosc@nowy.pl oraz kadry@nowy.pl
w terminie do 17.09.2021.

Jeżeli chcą wziąć Państwo udział w niniejszej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Nowy im. K.Dejmka moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzonej rekrutacji”
Jeżeli chcą, aby Państwa CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Teatr Nowy im. K.Dejmka, proszę umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Nowy im. K.Dejmka moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę”.
Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO Państwa CV zostanie usunięte.
Klauzula informacyjna dla kandydata
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem mailowym – sekretariat@nowy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nowy.pl.
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu :
– przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Państwa udziałem obejmującego: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją procesu rekrutacji (w zakresie kategorii danych wymaganych przez art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) oraz podjęciu działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Państwa udziałem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie (co nie wpływa na legalność działań podjętych przed jej wycofaniem);
– po zakończeniu procesu rekrutacyjnego – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Państwem, a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych dostawcom usług lub produktów w szczególności podmiotom  świadczącym usługi IT, prawne, serwisowe.
5. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym jak i przyszłym (o ile Państwo wyrażą zgodę) procesie rekrutacyjnym będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończenia procesu rekrutacji.
6.  Mają Państwo prawo:
• dostępu do danych oraz ich kopii (art. 15 RODO);
• do sprostowania danych (art. 16 RODO);
• do usunięcia danych (art. 17 RODO);
• do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( art. 21 RODO);
• do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
• do wycofania zgody w dowolnym momencie – możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę dotyczącą przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy dojdzie do wycofania zgody przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Państwa zgodą.
7. Nie przekazujmy Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowych ani poza EOG.
8.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie innych danych, w zakresie nieokreślonym przepisami prawa lub wymaganymi przez Administratora, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Kwestionariusz kandydata do pobrania: