O nas

Teatr Nowy zainaugurował swoją działalność 12 listopada 1949 roku premierą sztuki „Brygada szlifierza Karhana” Vaška Kaňi w wykonaniu młodych wychowanków założonej w tym samym roku łódzkiej Wyższej Szkoły Aktorskiej – dzisiejszej słynnej Filmówki. Miał być sceną programowo „nową”: na wskroś współczesną, zaangażowaną społecznie i światopoglądowo. Tak też się stało: na deskach Nowego przez lata pojawiały się ważne, rezonujące w całym kraju spektakle o silnym wydźwięku społecznym, politycznym i etycznym.

Ta sama idea przyświeca Nowemu dziś – wciąż nowe odkrywanie możliwości medium, jakim dla publiczności i twórców jest teatr; szukanie nowych dróg, nowych form, nowych tematów i nowych osobowości zarówno w ramach wiodącej działalności artystycznej, jak i projektów takich jak Nowy i Młodzi, skierowany do młodych twórców teatru: studentów_ek i absolwentów_ek.

14 stycznia 2008 roku Teatr otrzymał imię swojego założyciela i wieloletniego dyrektora – Kazimierza Dejmka.

Spektakle w Nowym pokazywane są na dwóch scenach. Duża, dwupoziomowa, może pomieścić na widowni 380 widzów_ek. Jest wyposażona w moduł obrotowy, system zapadni, fosę dla orkiestry oraz nowoczesny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy. Mała ma charakter studyjny, jej widownia mieści 140 osób.

Teatr posiada własną bibliotekę i archiwum, w którym przechowuje scenariusze, dokumenty i pamiątki stanowiące ciekawe źródło informacji dla badaczy_ek i miłośników_czek teatru. Prowadzi także aktywną działalność edukacyjną dla młodzieży i dorosłych w ramach zajęć Koła i Studium Teatralnego oraz warsztatów towarzyszących spektaklom.

Od 2021 roku dyrektorką Teatru Nowego jest Dorota Ignatjew.

Teatr Nowy inaugurated its activities on November 12, 1949, with the premiere of „The Karhan Grinder’s Brigade” by Vašek Kaňa, performed by young alumni of the Lodz Academy of Acting – today’s famous Lodz Film School, founded in the same year. It was supposed to be a „new” stage: thoroughly contemporary, socially and ethically engaged. This is how it has turned out: over the years, important plays with strong social, political and ethical overtones, resonating throughout the country, have been performed on its stages.

The same idea guides Teatr Nowy today – to keep exploring the possibilities of the medium for the audiences and artists; to look for new paths, new forms, new topics and new personalities both within regular artistic activities, as well as projects such as “Nowy i Młodzi”, addressed at young theater artists: students and graduates.

On January 14, 2008, Teatr Nowy was named after its founder and long-time director Kazimierz Dejmek.

Performances at Teatr Nowy are shown on two stages. The large, two-level one, can accommodate 380 spectators. It is equipped with a revolving module, a ratchet system, an orchestra pit and modern sound and lighting equipment. The small one has a studio character with an auditorium for 140 people.

Teatr Nowy has its own library and archive, where it stores scripts, documents and memorabilia as an interesting source of information for researchers and theatre lovers. It also conducts active educational activities aimed at youth and adults, and offers workshops accompanying the performances.