o teatrze

zadania i organizacja teatru

 

ZADANIA TEATRU
Do zadań Teatru należy współtworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez m. in. przygotowanie i wystawianie dzieł teatralnych z narodowego i światowego repertuaru.
Swoje cele i zadania Teatr realizuje również poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie teatru, promocję kultury teatralnej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych. Teatr współpracuje również z innymi środowiskami tworzącymi społeczny ruch kulturalny.

 

ORGANIZACJA TEATRU
Teatrem zarządza Dyrektor Teatru, który odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych, właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem i finansami ,
a w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie Teatru oraz nadzór nad przygotowaniem i realizacją planu działalności Teatru.
Dyrektor Teatru wykonuje swe funkcje przy pomocy:
Zastępcy Dyrektora ds. Administracynych
Głównego Księgowego,
kierowników komórek organizacyjnych