o teatrze

status prawny

Postanowienia ogólne


Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi jest miejską instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, posiadającą osobowość prawną.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi zwany dalej Teatrem, działa na podstawie :
- ustawy z dn. 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r , Nr.13, poz.123, z późniejszymi zmianami)
- nadanego statutu,
- wewnętrznych zarządzeń i regulaminów, uwzględniających szczególne preferencje Teatru jako miejskiej instytucji kultury.
Organizatorem Teatru jest miasto Łódź.
Siedzibą Teatru jest miasto Łódź, a obszarem działalności - sceny całego kraju oraz poza jego granicami.